Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden 123 vibrator

als onderdeel van P-B Webwinkel


1. Algemeen / Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van "123Vibrator" en op alle met "123Vibrator" aangegane overeenkomsten.

Onder "123Vibrator" wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden en elders op de site verstaan de eenmanszaak "P-B webwinkel", gevestigd en kantoorhoudende te Helmond.

"123Vibrator" behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Door het gebruik van de internetsites van "123Vibrator" en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Verkoopvoorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Van het in deze Algemene Verkoopvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door "123Vibrator" is ingestemd.

Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met "123Vibrator" in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

"123Vibrator" is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 

2. Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

2.2 Koper en "123Vibrator" komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische commucatie vormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van "123Vibrator" gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. "123Vibrator"  garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de bestelbevestiging zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting en verzendkosten, maar exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld in de op het Product betrekking hebbende informatie.

3.2 Indien de Afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de Afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die "123Vibrator" in haar bevestiging conform artikel 2.1 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door "123Vibrator" worden gecorrigeerd.

3.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

 

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald:

- I-Deal

- Pay Pal

- Uw eigen Bank

"123Vibrator" kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 In het geval door "123Vibrator" een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die "Power Bink webwinkel" als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling)verplichtingen heeft moeten maken. Bij een officiële ingebrekestelling worden er 15% buitenrechtelijke incassokosten berekend met een minimum van € 35,00 euro.

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is "123Vibrator" bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

4.6 Het verstrekken van onjuiste informatie is strafbaar. Misbruik wordt gemeld aan het BKR te Tiel.

 

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd. De op de Internetsite aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn. "123Vibrator"  kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 "123Vibrator" zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van "123Vibrator". Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door ""123Vibrator". Het eigendom gaat over bij aflevering.

Zie ook artikel 7.

5.5 "123Vibrator" is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door "123Vibrator" gedragen.

5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 Omdat "123Vibrator" een groot assortiment aan erotische artikelen heeft en is het uit hygiënisch oogpunt helaas niet mogelijk om bestelde producten te retourneren.

6.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst door de koper.

6.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is "123Vibrator" ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met "123Vibrator" is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door met "123Vibrator" geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. "123Vibrator" vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

8.2 "123Vibrator" kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. "123Vibrator" is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien "123Vibrator", om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. "123Vibrator" is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

8.4 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van "123Vibrator" komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van ""123Vibrator", behoudens opzet of grove schuld.

8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van "123Vibrator" ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
1. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van "123Vibrator" of de fabrikant zijn verricht;
2. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
3. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.7 De Koper is gehouden "123Vibrator" te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen "123Vibrator" mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.8 Het is mogelijk dat "123Vibrator" op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. "123Vibrator" is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

8.9 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van "123Vibrator"  ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is "123Vibrator" niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij "123Vibrator", haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van "123Vibrator", haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

11. Persoonsgegevens

11.1 "123Vibrator" zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreide Privacy policy.

11.2 "123Vibrator" neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

12. Toepasselijk recht

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

13. Diversen

13.1 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan "123Vibrator", naar het volgende e-mail adres: [email protected] zoals ook staat aangegeven op de internetsite.

13.2 De "123Vibrator" Klantenservice 087-7846346 of is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 14.00 tot 17.00 uur of u wordt na het inspreken van de voicemail teruggebeld.

13.3 Poststukken kunt u sturen naar Postbus 650, 5700 AR Helmond. Ter name van P-B webwinkel.

13.4 "123Vibrator" streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende de bereikbaarheidstijden van de "123Vibrator" Helpdesk te beantwoorden.

13.5 KvK 17.13.45.66  - BTW Nr. NL.0019.30.88.2B.73

 

"123Vibrator" P-B Webwinkel

Laatste wijziging : 01-04-2022

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »